Bijbelleerhuis

Bijbelleerhuis
Predikant,Docent, Evangelist en Bijbelleraar

dinsdag 28 december 2010

2011 Dichterbij de eeuwigheid

Dichterbij de eeuwigheid
Inhoudsopgave
1. Wat zijn de obstakels om de heerlijkheid te zien. 2
2. De heerlijkheid zien en uitstralen. 2
3. De heerlijkheid ingaan. 2
1. Wat zijn de obstakels om de heerlijkheid te zien. 2
1a. diepe dalen. 2
1b. hoge bergen en heuvelen 3
1c. rechte wegen. 3
1d. Hobbelachtige wegen 4
2. De heerlijkheid zien en uitstralen. 4
2a de heerlijkheid zien 4
2b. De heerlijkheid uitstralen. 4
De heerlijkheid ingaan. 5
3a. Wie er niet ingaan 5
3b. Wie er wel in mogen. 5

Tekst Jesaja 40:4
Alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden; en wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. 5 En de heerlijkheid des HEEREN zal geopenbaard worden; en alle vlees te gelijk zal zien, dat het de mond des HEEREN gesproken heeft.
Wat kan je zeggen van het nieuwe jaar, dat wij weer een jaar dichterbij de eeuwigheid zijn gekomen. Een eeuwigheid waar onze tekst van zegt dat wij alle vlees de heerlijkheid des Heeren zullen zien. Dat betekent niet alleen de kinderen van het koninkrijk maar ook alle godloochenaars, dieven, echtbrekers en alle zondaren die je maar kan bedenken. Ook zij zullen de heerlijkheid van God aanschouwen en zullen het uitroepen Lucas 23:30 Dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de bergen: Val op ons, en tegen de heuvels: Bedek ons. Dan zal de wel aangename genadetijd verstreken zijn. Een tijd waarin zondaren die de meest gruwelijke zonden hebben gedaan zich nog kunnen bekeren tot God. Bent u er klaar voor om de heerlijkheid de Kabooth van God te zien. Jes 40 : 5 De heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard worden, en alle vlees tezamen zal het zien, Alle vlees houd in alle mensen. Dit stuk gaat duidelijk over de tijd dat het vrederijk zal aanbreken. Alle hoge bergen en heuvels zullen vernederd worden. Bergen zijn in de Bijbel een type en beeld van de hoogmoed van de koninkrijken. Zach 4:7 lezen wij Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van erubbabel zult u een vlakte worden. Hij zal de sluitsteen aandragen onder luid geroep: Genade, genade zij hem! Op de dag dat de Messias terug zal komen zal de berg Sion groot en heerlijk zijn de berg van waaruit Hij zal regeren. Dan zal het van deze berg afschallenJes 40:9 Klim op een hoge berg, Sion, verkondigster van een goede boodschap; verhef uw stem met kracht, Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap. Verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda: Zie, uw God! In de eerste plaats slaat dit stuk op Israƫl in de eindtijd. Maar eigenklijk zit hier ook een diepe geestelijke les in voor ons. Wat heeft dit hoofdstuk te zeggen voor ons geestelijk bevindelijk leven. Dat wij Gods heerlijkheid niet kunnen zien wanneer er diepe dalen, hoge bergen of kromme en hobbelachtige wegen zijn. Daarom willen wij nadenken over:
1. Wat zijn de obstakels om de heerlijkheid te zien.
2. De heerlijkheid zien en uitstralen.
3. De heerlijkheid ingaan.

1. Wat zijn de obstakels om de heerlijkheid te zien.

1a. diepe dalen.
Wat kunnen er soms diepe dalen zijn in het leven van gelovigen en wat kunnen die soms het zicht op de heerlijkheid van God wegnemen. Dat kan zijn als er rouw is, afwijzing of zonde is van moedeloosheid, angst of bitterheid. Wat kunnen mensen diep wegzakken in de moerassen van hun eigen zonde. Wat een genade dat God ons zelfs uit deze situaties wil redden. Ps 40: 3 En Hij heeft mij uit een ruisenden kuil, uit modderig slijk opgehaald, en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld, Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. De tekst in Jesaja zegt dat eerst alle dalen verhoogd moeten worden voordat de heerlijkheid van de koning zichtbaar kan worden. O God u ziet mijn diepe dal mijn ellende, mijn bitterheid en zonde. Red mij toch. En verhoog in mijn leven toch het dal waar ik in zit.
1b. hoge bergen en heuvelen
Hoge bergen zagen wij al zijn typen van de hoogmoed van de volken. Een hoge berg is een machtig volk en een heuvel een klein volk. Wie bent u, grote berg? Zegt zacharia en personifieert daarmee de berg. U zegt zacharia zult een vlakte worden. Wat kan het ook in ons leven voorkomen dat wij ons zo’n machtige berg voelen. Dat er zonde is van hoogmoed en opstand. Wat moet er dan ook niet in ons leven gezegd worden je moet eerst een vlak veld worden pas dan kan de heerlijkheid van God zichtbaar worden.
1c. rechte wegen.
Was dit ook niet de boodschap van het koninkrijk. Johannes riep het in de woestijn bekeerd u. Math 3:3 Want deze is het, van denwelken gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende: De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn paden recht! Terrecht verwijst de kantekening van de staten vertaling naar deze tekst.Johannes boodschap was flijum scherp tegen de tollenaars dat ze niet meer mochten stelen . Ze vroegen hem wat moeten wij doen. Marcus 1:4 staat te lezen Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden. 5 al het Joodse land ging tot hem uit, en die van Jeruzalem; en werden allen van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden. Bekeren betekent je afwenden van het kwade en je toewenden naar God. Stoppen met zondigen. Stoppen met de duisternis en voor het licht kiezen. Als je gemoord hebt doe het niet en nooit meer. Als je gehoereerd hebt laat het zelfs niet in je gedachten toe. Als je een dief bent of leugens en laster hebt gesproken. Dingen die zo krom en verkeerd zijn. Doe het niet meer zegt Paulus. Efeze 4:28 zegt Die gestolen heeft, stele niet meer, maar arbeide liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebbe mede te delen dengene, die nood heeft. Je kunt ieder moment van je leven besluiten om radicaal te kappen met de zonde. Als wij onze zonden beleden hebben dan is het weg.
1d. Hobbelachtige wegen
Tot slot wat kunnen er een hobbels op de weg liggen. Wanneer mensen je boos maken of verdrietig. Wat kun je zelf machteloos , bitter en verlaten voelen. Wat kun je, je zelf dan bezondigen. Betkent dat dan dat je nooit boos mag worden. O zeker wel. De bijbel zegt Efeze 4:26 Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, Het moet niet in je hart als boosheid gaan wortel schieten. Want dan wordt het bitterheid. En dat is een wortel van alle kwaad.
2. De heerlijkheid zien en uitstralen.
2a de heerlijkheid zien
Niemand kan de heerlijkheid van God zien staat er Joh 1:18 Niemand .heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard. Of 1 Tim 6:16 Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont;die geen mens gezien heeft, noch zien kan; Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen. Zo Zou ik u er nog wat kunnen noemen. Maar Jezus heeft ons de heerlijkheid van Zijn god en Vader laten zien. Hebr 1:3 Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen. Wat is het dan lieve mensen een geweldige genade dat wij straks de Here zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Zonder bedekking. Wij zullen in staat zijn het te verdragen. Wat zullen de mensen dan volmaakt stralen die gekend en uitverkoren zijn door God.
2b. De heerlijkheid uitstralen.
Maar er is nog iets dat gezegd moet worden. Wij mogen nu al hier in ons aardse leven stralen van de kennis van de heerlijkheid van God. Gal 1:15 Maar wanneer het Gode behaagd heeft, Die mij van mijner moeders lijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door Zijn genade, 16 Zijn Zoon in mij te openbaren. Het is de bedoeling van god om in ons Zijn Zoon te laten zien. Daar wordt je stil van. Mag dat een hele diepe indruk geven in onze ziel. Ga dat overdenken en overpeinzen. Wat er gebeurt als u in de tegenwoordigheid van God komt net zoals Mozes met God sprak op de berg. Dat zijn aangezicht ging stralen van de heerlijkheid.
De heerlijkheid ingaan.
3a. Wie er niet ingaan
Tot slot de heerlijkheid ingaan. Er staat in de bijbel dat Openbaring 22:15 Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet. Zonde doen betekent er in blijven en wandelen en niet er tegen strijden en nalaten. Want wie zou dan de hemel binnen kunnen komen. Jezus zegt toch immers zelf al wie een vrouw aanziet om haar te begeren heeft echtbreuk met haar gepleegd. Er is een verschil tussen to do sin and to have sin. Zonde doen en zonde hebben. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben zegt de bijbel liegen wij en doen de waarheid niet. Zonde doen is er in wandelen en je niet willen bekeren desnoods dagelijks.
3b. Wie er wel in mogen.
Zondaren die weet hebben van de bekering wedergeboorte en genade van God. Dat zijn nog niet volmaakte mensen. Maar als ze zich bekeren zijn ze dat in Christus wel. Hij is hun gerechtigheid en Hij is hun verzoening, want Hij heeft ze gekocht en betaald met Zijn bloed. Ze hebben het niet verdiend maar krijgen het van Jezus om niet als ze zich bekeren tot hem. Niet tot iets maar tot iemand.
Gezang 423 Ach blijf met uw genade alle vier de verzen
Votum en groet
Psalm 32 Heil hem wien God zijn ontrouw heeft vergeven.
Gebed.
Lezen wet
Gezang 449 God enkel licht.
Lezen uit Jesaja 40.
Preek
Gezang 293 Wat de toekomst brengen moge
Gebed
Gezang 300 vers 1 , 3 4, en 6
Zegen.

Geen opmerkingen: